Aktuality obchodu Ekotez

14. 03. 2021 |RSS Feed

autor: Administrator

 

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři, přátelé,

 

 čtvrtého února tohoto roku uplynulo  30 let od založení společnosti EKOTEZ spol. s r.o. a je to zcela jistě příležitost ke krátkému ohlédnutí a osvěžení mysli pamětníků.

 

Úplné základy společnosti byly položeny už v polovině roku 1987. V té době tehdejší ředitel státního servisního podniku Kovoslužba, Dr. Eugen Absolon, který byl známý svými novátorskými přístupy, dostal informaci, že se cosi neblahého děje s ozónovou vrstvou Země. Podezření padalo také na chladiva používaná v chladících a klimatizačních zařízeních. Součástí této informace byla také zpráva, že lze v budoucnu očekávat zákaz vypouštět chladivo volně  do atmosféry, což může mít bezprostřední dopad na servis. Dr. Absolon si nenechal tuto informaci pro sebe a okamžitě zahájil kroky, které vedly k neprodlenému spuštění vývoje zařízení na odsávání chladiv ze servisovaných okruhů. Připomeňme si, že v té době bylo běžnou praxí, že v takovém případě se chladivo volně vypouštělo do atmosféry. Důvodů bylo hned několik. Jako chladiva byly tenkrát používány chlorované uhlovodíky, vyvinuté již před 50 lety, s dokonalými vlastnostmi pro použití v okruzích kondenzačního typu, nebyly známy žádné nepříznivé účinky na životní prostředí a cena se pohybovala v řádech korun.

Informace Dr.Absolona padla na úrodnou půdu. Ing Zdeněk Fencl, tehdejší náměstek pro servis, inicioval vznik skupiny pro vývoj požadovaného zařízení. Začínali jsme úplně z ničeho - na celém světě, s výjimkou USA, neexistovalo nic takového. Pouze v USA se objevily první vlaštovky – zařízení odsávající chladivo v plynném stavu, výkonu v řádech kg za hodinu a vlastní hmotností  přes 70 kg. Vývojové skupině se podařilo během velmi krátké doby 3 měsíců vyvinout zařízení o vlastní hmotnosti 26 kg, výkonu 60 kg/hod v kapalné fázi a 6 kg v plynné fázi. V té době se jednalo o naprosto revoluční přístroj.

Dnes už je 100% potvrzeno, že to byl první servisní přístroj na světě, který uměl přímo odsávat kapalné chladivo a to převratným způsobem - pomocí kompresoru. Na tento princip byla udělena ještě za totality řada patentů (československý patent, patent USA, Japonska atd.).

Připomeňme si další osobnosti, které stály u vývoje tohoto zařízení. Mimo autora tohoto článku, to byli bohužel již zesnulí pánové Ing.Tomáš Fukátko, Karel Kovařík a Zdeněk Votava. Dále pak kolektiv tehdejší vývojové dílny státního podniku Kovoslužba v čele s p .Petrem Černíkem. Pak už události nabraly rychlé tempo. Ještě v roce 1987 byly provedeny provozní testy a v první polovině roku 1988 začal být přístroj exportován do tehdejší Spolkové republiky Německo a prostřednictvím firmy ERNST FLITSCH (známější pod názvem FLICA), dále na trhy západní Evropy pod označením UKR 60/60 (Universal Kältemittel Rückgewinnung Anlage). První číslo označuje odsávací výkon v kg za hodinu v kapalném stavu a druhé stejný údaj při odsávání v parní fázi. Následníkem tohoto přístroje byl typ UKR 90/9, jehož výroba začala po sametové revoluci.

Z této doby si vybavuji jednu úsměvnou zajímavost dokládající dnes nepředstavitelné limity té doby. Při jedné z pracovních návštěv u firmy ERNST FLITSCH mi pracovníci této firmy sdělili, že mají k dispozici přístroj, který se nazývá „fax“, umožňující předávat informace po telefonních linkách významně rychleji než dosavadními standardními metodami (dopis, dálnopis) a že bychom si dokonce mohli v budoucnu tímto způsobem posílat technické výkresy. Součástí této informace bylo i to, že jmenovaný fax nemají přímo ve firmě, ale že je k dispozici na blízkém poštovním úřadě. Po návratu do mateřské firmy jsem tuto informaci předal Dr. Absolonovi. Za jeden týden Kovoslužba tento přístroj vlastnila (tedy dříve než náš západoněmecký obchodní partner) a náš útvar ho měl k volnému použití.

Útvar, zabývající se výrobou začal od počátku výroby používat název EKOTEZ – EKOlogická TEchnická Zařízení. Toto označení je používáno dodnes a je chráněno ochrannou známkou. Po založení soukromé společnosti pokračoval vývoj servisních přístrojů dále. Jednalo se o pokračování řady odsávacích přístrojů pod označením BABY-R, MINI-R a MICRO-R. Jak je z názvů zřejmé, jednalo se o miniaturizaci a další snižování vlastní hmotnosti, tak důležité pro servisního technika. Všechny tyto přístroje samozřejmě umí odsávat přímo jak kapalnou, tak parní fázi chladiva.

Odsávací přístroj MINI-R se stal pro svoji univerzálnost, jednoduchost obsluhy a bezporuchovost naším nejproslavenějším výrobkem s největším počtem vyrobených kusů a je dodnes ve výrobním programu ve verzi pro hořlavá chladiva. Pracuje ve všech zemích Evropy a následnických státech bývalého Sovětského svazu. Vyvážen byl dokonce i do Japonska a Austrálie. U odsávacích přístrojů byly původně používány kompresory běloruského výrobce firmy Minsk. Po revoluci jsme přešli na výrazně kvalitnější kompresory firmy Danfoss. Pro kontrolu hladiny oleje v kompresoru a jeho výměnu jsme potřebovali opatřit kompresor průhledítkem.

U původních kompresorů se to dělalo tak, že se těleso původního kompresoru otevřelo, spodní část se opatřila průhledítkem a za dodržení maximálních požadavků na čistotu se kompresor opět svařil. Jednalo se o zdlouhavou, náročnou a drahou operaci. Proto jsme se obrátili na firmu Danfoss, zda by nemohla opatřit námi používané typy kompresorů průhledítky již ve výrobě. Tento požadavek, jak jsme očekávali, nemohl být akceptován, protože námi objednávané tisíce kusů nebyly významné proti sériově vyráběným milionům. Vyvinuli jsme proto vlastní postup přivaření průhledítka bez rozebrání kompresoru. Pracovníky technického oddělení Danfossu jsme samozřejmě informovali o tomto postupu a o způsobu použití kompresoru pro odsávání chladiv. Okamžitě nám bylo sděleno, že pro takový způsob použití nejsou kompresory určeny a že Danfoss nemůže nést žádnou odpovědnost. Po nějaké době, kdy jsme takto, bez jakýchkoliv problémů, použili tisíce kompresorů, jsme opět informovali Danfoss a výsledkem bylo, že firma používá tyto zkušenosti pro vlastní reklamu jako důkaz kvality svých výrobků.

Dále byla vyvinuta nová generace svařovaných nerezových plnících válců pro plnění menších množství chladiva a na to navazovala výroba plnících stanic s různými typy vývěv a jedním nebo dvěma válci. Pokud byly stanice vybaveny dvěma plnícími válci, mohl být jeden z nich použit pro odsátí použitého chladiva a kontrolu jeho množství, druhý pro nové chladivo. Variantou tohoto provedení bylo použití jednoho válce, např. jako pro  tehdy ještě používané chladivo R12, a druhého pro nově zaváděné chladivo R134a.

Souběžně s výrobou byl zahájen nejenom prodej vlastních výrobků, ale i prodej kompletního servisního vybavení pro chladírenské  techniky včetně spotřebního materiálu jako chladiv, potrubí, instalačních a upevňovacích prvků. Mezi odbornou veřejností je obecně známa naše prodejna na Koněvově ulici se širokým prodejním sortimentem, i její pobočka, původně umístěná v Českých Budějovicích, nyní v Brně. Obchodní tuzemská divize se tak stala velmi úspěšnou částí společnosti se širokým portfoliem produktů a zastoupení všech světových značek, které v tomto oboru něco znamenají. Z těch prestižních jmenujme např. švýcarské Refco , kde jsme v pozici prémiového dodavatele, dále např. ITE, CPS, Wigam, Mastercool,Value, Proex,Omnia Components, Stella, TST-STAG, Salvador Escoda,  z tuzemských partnerů pak úzce spolupracujeme např.s českým zastoupením firmy Testo a dalšími. Naší předností je zejména komplexnost nabídky, okamžitá dostupnost a variabilita.  

 

 

V roce 1993 přibyl k původnímu výrobnímu programu nový směr – výroba průmyslových vysoušečů pracujících na kondenzačním principu, ale to už je jiná historie, byť dodnes také velmi úspěšná. Sériová výroba odvlhčovačů typu T, TE 40,90 a 120 produkuje robustní a spolehlivé přístroje pro boj s vlhkostí, které se osvědčily nejen při povodních. Zákazníky jsou Hasičské záchranné sbory, Státní hmotné rezervy, města a obce, firmy z oboru stavebnictví, archiváři, vodárny, půjčovny, rozvodné závody  a i koneční uživatelé.

 

 

Několik let se také zabýváme návrhy a výstavbou fotovoltaických elektráren, které ač se to na první pohled nezdá, mají také přímou souvislost s naším oborem. Produkce výroby elektrické energie z těchto zdrojů je totiž ideální pro požadavky zvýšené spotřeby v souvislosti s provozem klimatizačních a chladících zařízení v letním období.

V roce 2010 jsme úspěšně reagovali na poptávku firmy Honeywell hledající společnosti schopnou vyvinout zařízení na bezúnikového promývání chladících a klimatizačních okruhů . Tento požadavek byl vznesen v souvislosti s novou legislativou, která zakazovala doposud používané látky jako R11, R141b apod. Honeywell uvedl na trh nový produkt  promývací kapalinu Genesolv (v novější verzi pak Solstice). Právě pro ni jsme navrhli přístroj, který dostal název Ekoflush. Tento pracuje na novém opět patentovaném principu a je velmi žádným produktem po celém světě. Promývačky okruhů dodáváme do celého světa i takovým zákazníkům jako je např. Královské letectvo v Ománu, Kataru a SAE, letecká společnost Sikorski USA, automobilky Škoda, Volvo a mnoha dalším. 

 Ve stejném roce  jsme pak zahájili výrobu regeneračních zařízení pro chladiva převzatou od americké firmy Van-Steenburgh. Tato zařízení jsou dodávána pro řadu nadnárodních společností, jako např. UNIDO, UNOPS apod., které se zabývají projekty na zavedení postupů zaručujících ekologické zacházení s chladivy.

 

Závěrem musím zmínit, že EKOTEZ zůstal po celou dobu své činnosti věrný původnímu záměru, to je ochrana životního prostředí. Konkrétně se jedná o ochranu ozonové vrstvy Země, nově také o ochranu proti působení skleníkového efektu. Za významné úspěchy v této oblasti považujeme realizaci Projektu na ochranu ozonové vrstvy Země financované z mezinárodního fondu GEF. V rámci tohoto projektu se nám podařilo v roce 1993 zajistit prvotní bezplatné vybavení pro 500 servisních firem v tehdejším Československu. Součástí tohoto projektu byl i úspěšný návrh organizace sběru použitých chladiv a jejich opětovné využití, který byl realizován ve spolupráci s SCHKT. Za tuto činnost byla firma EKOTEZ oceněna prostřednictvím jejího jednatele cenou ministra životního prostředí.

 

Sběrem použitých chladiv, jejich regenerací a opětovného využití nebo likvidací se zabýváme dodnes. Nejnověji realizujeme ve spolupráci s polskou firmou Prozon projekt LIFE financovaný z prostředků Evropské Unie. Výstupem tohoto projektu by mělo být, mimo jiné, také zařízení pro separaci jednotlivých složek směsí chladiv, což by umožnilo jejich další využití místo v současnosti používané likvidace.

 

Rád bych tímto ohlédnutím nejen připomněl naší lze už říci historii, ale především poděkoval všem kolegům, spolupracovníkům, zaměstnancům, partnerům a přátelům, kteří nás na naší cestě provázeli a provázejí, včetně těch, kteří už bohužel nejsou mezi námi. Všichni kteří k našemu úspěšnému podnikání přispěli myšlenkou i usilovnou prací, mají v naší „kronice“ svoje místo.

 

 

 

 

František Janda

ředitel a jednatel společnosti

EKOTEZ, spol. s r.o.Aktuality z 19. 01. 2021 Starší aktuality

Archiv aktualit