čistič výparníků CondenCide s dezinfekcí (5litrů)
 
čistič výparníků CondenCide s dezinfekcí (5litrů)
Vaše cena: 1 370,- Kč s DPH (1 132,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600261
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 17. 09. 2015.

Advanced Engineering CondenCide - koncentrát pro ředění, s desinfekční látkou QX-60,která zabíjí 99,9% bakterií a plísní během 60 sekund. CondenCide čistí a dezinfikuje lamely, odkapnice a odpadní potrubí všech vzduchem chlazených kondenzátorů a výparníků včetně výparníků v přípravnách potravin a klimatizacích. Bez pravidelného čištění mohou bakterie, plísně a ostatní mikroby způsobovat zápach a alergické reakce. Obsahuje látku QX-60 zajišťující velmi účinnou dezinfekci a spolehlivě likviduje bakterie a plísně včetně Legionella pneumophila, Salmonella cholereasuis, Staphyloccus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Eschericia coli a Aspergillus niger. Schváleno výrobci čerpadel Blue Diamond, Sauermann, Aspen a dalšími. Použití: Smíchejte 1L CondenCide se 4L čisté vody a směs promíchejte. Získáte až 25 litrů čističe. Balení: plastový kanystr, koncentrál, 5 litrů

------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

GHS05: Žíravost

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261: Zamezte vdechování sprej.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu

okamžitě svléknetě. Opláchnetě kůži vodou/osprchujte.


P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte


kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.