čistič výparníkový CondenCide 1l
 
CondenCide čistič kondenzátorů a výparníků
Vaše cena: 603,- Kč s DPH (498,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600019
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 25. 03. 2011.

CondenCide čistí a dezinfikuje lamely, odkapnice a odpadní potrubí všech vzduchem chlazených kondenzátorů a výparníků včetně výparníků v přípravnách potravin a klimatizacích. Bez pravidelného čištění mohou bakterie, plísně a ostatní mikroby způsobovat zápach a alergické reakce. Obsahuje látku QX-60 zajišťující velmi účinnou dezinfekci a spolehlivě likviduje bakterie a plísně včetně Legionella pneumophila, Salmonella cholereasuis, Staphyloccus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Eschericia coli a Aspergillus niger. Použití: Smíchejte 1L CondenCide se 4L čisté vody a směs promíchejte.

------------------------------------------------------------------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

GHS05: Žíravost

P102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P261: Zamezte vdechování sprej.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu

okamžitě svléknetě. Opláchnetě kůži vodou/osprchujte.

 

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

 

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

 

vyplachování.