čistič pro výparníky a kondenzátory VerteX pH 7,6 (5litr)5L
 
Vaše cena: 1 150,- Kč s DPH (950,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600295
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 02. 05. 2018.

Advanced Engineering VerteX - Adaptivní čistič odstraní jakékoli nečistoty, ideální pro mikrokanálové výměníky a výměníky s povrchovou úpravou, pH neutrální 7,6.

VerteX® je všestranný čistič - jeho jedinečné složení mu umožňuje měnit hladinu pH na kyselou nebo zásaditou, a lépe se tak vypořádat s různými nečistotami. Díky této adaptivní schopnosti je ideální pro použití při jakékoli práci, ať už venku nebo uvnitř. Se špínou na výměnících se VerteX® vypořádá snadno. Rychle pronikne rzí, šupinami, mastnotou i organickým odpadem a uvolní nečistoty aby bylo možné je snadno spláchnout. VerteX® povrch výměníků nepoškodí ani nerozleptá, a je tak ideálním přípravkem na výměníky s povrchovou úpravou i moderní pájené.

Při použití přípravku VerteX® nevznikají žádné škodlivé vedlejší látky. Přípravek je navíc schopen neutralizovat nepříjemné pachy z výparníků, a proto je možné jej použít i během běžné pracovní doby.

Ředění:

- výměníky výparníků, dělené klimatizace, vzduchové jednotky - přidejte 8 dílů vody

- vzduchem chlazené kondenzátory - přidejte 4 díly vody

- vzduchové filtry - přidejte 2 díly vody

-------------------------------------------------------------------------------


Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H318: Způsobuje vážné poškození očí.

GHS05: Žíravost

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280: Používejte ochranné brýle.

P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu

okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování.

P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.