čistič plastů Easy Finish (600ml)
 
Vaše cena: 450,- Kč s DPH (372,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600275
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 17. 09. 2015.

Advanced Engineering EasyFinish - jednoduše a bezpečně odstraní zbytky kouře, mastnoty a špíny z povrchů klimatizací a ostatních plastových povrchů. Speciální složení jednoduše odstraňuje otisky prstů, stopy po kouři a špíně z povrchů plastových částí klimatizací. Klimatizace bude vypadat jako nová. Vhodné i pro plastové části přístrojových desek automobilů apod. Balení: aerosol pěna, 600ml

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

Flam. Aerosol 2: H223; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1: H317; -: EUH208; -: H229

Extrémně hořlavý.

EUH208: Obsahuje iso e super, heliotropine, citronellol, coumarin. Může vyvolat

alergickou reakci.

H223: Hořlavý aerosol.

H229: Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

GHS02: Plamen

 

GHS07: Vykřičník

P210: Chraňte před . - Zákaz kouření.

P211: Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v

klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování.

P410+412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 şC.

R12: Extrémně hořlavý.

S1/2: Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí.

S16: Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.

S35: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem.

S45: V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (

je-li možno, ukažte toto označení ).

S51: Používejte pouze v dobře větraných prostorách.