čistič kondenzátorový SuperClean (5litr)
 
čistič kondenzátorový SuperClean (5litr)
Vaše cena: 2 154,- Kč s DPH (1 780,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600262
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 17. 09. 2015.

Advanced Engineering SuperClean - koncentrát pro ředění, pro velmi znečištěné vzduchové kondenzátory. Odstraňuje zatvrdlé nebo zapečené nečistoty, pracuje nakyselé bázi, bezpečný pro běžné použití. Jeho unikátní složení přináší výhody při ošetření velmi znečištěných kondenzátorů. Spolehlivě odstraní všechny běžné nečistoty, které se usazují na lamelách. Během čistícího procesu nepoškozuje lamely. Již pohledem lehce rozlišíte vyčištěné a nevyčištěné plochy. Je to opravdový „super“ čistící přípravek. Použití: smíchejte 1L SuperClean s 3L vody a důkladně promíchejte. Získáte až 20 litrů čističe.Po nanesení se vytvoří hustá pěna. Balení: plastový kanystr, 5l

--------------------------------------------------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

GHS05: Žíravost

P260: Nevdechujte aerosoly.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+330+331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu

okamžite svléknete. Opláchnete kůži vodou/osprchujte.

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování.