čistič kondenzátorový RTU Condenser Cleaner (1litr)
 
Vaše cena: 321,- Kč s DPH (265,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600272
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 17. 09. 2015.

Advanced Engineering čistič kondenzátorů - RTU sprej s ručním rozprašovačem, pro velmi znečištěné vzduchové kondenzátory. Odstraňuje zatvrdlé nebo zapečené nečistoty, pracuje na kyselé bázi, bezpečný pro běžné použití. Jeho unikátní složení přináší výhody při ošetření velmi znečištěných kondenzátorů. Spolehlivě odstraní všechny běžné nečistoty, které se usazují na lamelách. Během čistícího procesu nepoškozuje lamely. Již pohledem lehce rozlišíte vyčištěné a nevyčištěné plochy. Je to opravdový „super“ čistící přípravek. Sprej je naředěný - RTU = Ready To Use (připraven k použití). Balení: rozprašovač s pumpičkou, 1l

-------------------------------------------------------------------------------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

GHS07: Vykřičník

P261: Zamezte vdechování.

 

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování

P337+313: Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc