čistič kondenzátorový rozpouštěč mastnoty GreaseGobbler 400ml
 
Vaše cena: 502,- Kč s DPH (415,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600296
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 02. 05. 2018.

Advanced Engineering GreaseGobbler je čistič kondenzátorů na bázi rozpouštěděl určený především na odstranění mastnoty. Rychleschnoucí, nevodivý a nehořlavý.

------------------------------------------------------------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H229: Nádoba je pod tlakem: Při zahřátí se může roztrhnout.

H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H351: Podezření na vyvolání rakoviny.

H411: Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH208: Obsahuje . Může vyvolat alergickou reakci.

GHS07: Vykřičník

GHS08: Nebezpečnost pro zdraví

GHS09: Životního prostředí

P210: Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. - Zákaz

kouření.

P251: Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260: Nevdechujte sprej.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P304+340: PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v

klidu v poloze usnadňující dýchání.

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování.

 

P410+412: Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 şC