čistič kondenzátorový HydroFoam 2.0 (5litr)
 
HydroFoam čistič kondenzátorů
Vaše cena: 1 476,- Kč s DPH (1 220,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600297
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 02. 05. 2018.

Advanced Engineering HydroFoam 2.0 - čistič kondenzátoru na bázi kyseliny, koncentrát pro ředění, čistič a dezinfekce výrobníků ledu. ¨

HydroFoam 2.0 je účinný čistič vzduchových kondenzátorů. Jeho unikátní složení přináší výhody při ošetření velmi znečištěných kondenzátorů. Pracuje na kyselé bázi, jeho použití je ale bezpečné. Spolehlivě odstraní všechny běžné nečistoty, které se usazují na lamelách. Během čistícího procesu nepoškozuje lamely. Již pohledem lehce rozlišíte vyčištěné a nevyčištěné plochy. HydroFoam 2.0 není toxický a je biologicky odbouratelný. Nepoškozuje hliník ani měď.

Použití:

 Smíchejte 1L HydroFoam 2.0 s až 6L vody a důkladně promíchejte. Získáte až 35 litrů čističe. Po nanesení se vytvoří hustá pěna. Nechte působit 3 minuty, pak opláchněte vodou. Čištění je efektivnější pokud je kondenzátor ještě teplý.

------------------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

H315: Dráždí kůži.

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

P261: Zamezte vdechování aerosoly.

 

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P264: Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít.

P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu

okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování.