čistič kondenzátorový 1l SuperClean
 
Vaše cena: 714,- Kč s DPH (590,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600016
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 25. 03. 2011.

koncentrovaný přípravek pro čistění kondenzátorů - výparníků

- velmi účinný čistič kondenzátorů

- čistí odolné i napečené nečistoty

- čistí povrch lamel a zpomaluje jejich oxidaci

- stejně výkonný, ale bezpečnější než čističe na bázi kyselin

balení 1 litr - koncentrát pro přípravu 4l roztoku

-----------------------------------------------------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

GHS05: Žíravost

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí

P260: Nevdechujte aerosoly.

 

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+330+331: PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+361+353: PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu

okamžitě svléknete. Opláchnete kůži vodou/osprchujte.

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování.