čistič kondenzačních odkapních van DrainKleen (250ml)
 
čistič kondenzačních odkapních van DrainKleen (250ml)
Vaše cena: 430,- Kč s DPH (355,- Kč bez DPH)
Přidat do košíku: ks
Kód zboží:   37600274
Stav zboží  
 
Tento produkt byl přidán dne 17. 09. 2015.

Vysoce účinný čistič odpadních vaniček- hustý gel pro spolehlivé odblokování ucpaného potrubí. Poradí si s usazeninami, slizem i špínou. Dodáván včetně aplikátoru pro snadné použití. Schváleno Blue Diamond, Sauermann, Aspen a dalšími výrobci čerpadel. Balení: 250ml

-------------------------------------------------

Seznam standartních vět o nebezpečnosti použitých v bezpečnostním listu:

GHS05: Žíravost

H314: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očíP102: Uchovávejte mimo dosah dětí.

P262: Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.

P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+350: PŘI STYKU S KŮŽÍ: Jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P305+351+338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte

kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve

vyplachování.

P405: Skladujte uzamčené